საქართველოს პირველი რესპუბლიკა, ფოტო

პოლიტიკური პარტიები და პარტიული სისტემა

1917-1921 წლების საქართველოში

წინამდებარე სტატიაში წარმოდგენილია 1917-1921 წლებში საქართველოში მოქმედი ძირითადი პოლიტიკური ძალების ჩამოყალიბების ისტორია, მათი საქმიანობა რუსეთის საიმპერიო რეჟიმის პირობებში, მათი მოღვაწეობა 1917 წლის თებერვლის რევოლუციიდან საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე პერიოდში და, რაც მთავარია, ამ პოლიტიკურ ძალთა შორის
ურთიერთდამოკიდებულების, თანამშრომლობისა და კონფლიქტების გამოცდილება დამოუკიდებელ საქართველოში.

სტატიაში განხილულია აღნიშნული პერიოდის პარტიათა იდეური ხედვები, შიდაინსტიტუციური ხასიათი, თითოეულ პარტიაში გადაწყვეტილების მიღების ფორმები. ნაშრომში მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა პარტიათა ელექტორალური გავლენის შესწავლას და სოციალურ ჯგუფთა განწყობებს ცალკეული პარტიებისადმი.

Product details
Date of Publication
2021
Publisher
ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისი
Number of Pages
42
Licence
All rights reserved
Language of publication
ქართული
Table of contents

აბსტრაქტი - 3
შესავალი - 5
კვლევის მიზანი - 6
თეორიული ჩარჩო - 7
კვლევის მეთოდოლოგია - 8
თავი I. საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტია - 9
თავი II. საქართველოს სოციალისტ-ფედერალისტთა სარევოლუციო პარტია - 20
თავი III. საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია -26
თავი IV. საქართველოს სოციალისტ-რევოლუციონერთა პარტია -33
დასკვნა - 39
გამოყენებული ლიტერატურა 41