1989: მეხსიერების ცვლილება

ნაშრომი მიზნად ისახავს 1988-90 წლებში საბჭოთა საქართველოში მიმდინარე, წარსულის გადაფასების პროცესის შესწავლასა და ანალიზს. აღნიშნულმა პროცესმა, განსაკუთრებით, 1989 წელს განვითარებულმა მოვლენებმა, შესაძლებელი გახადა საზოგადოებაში დამოუკიდებლობის იდეის დაბრუნება, რასაც საბოლოოდ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა მოჰყვა. ნაშრომში გაანალიზებულია წარსულის, განსაკუთრებით, 1918-1921 წლების მოვლენების გადაფასების პროცესი, რაზე დაკვირვებაც ხდება იმჟამად მოღვაწე ისტორიკოსთა ნაშრომების, ოფიციალური დოკუმენტებისა თუ განცხადებების საფუძველზე.

Product details
Date of Publication
2019
Publisher
ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისი
Number of Pages
33
Licence
All rights reserved
Language of publication
ქართული