მარტა ჰოზერ-კოჩმილი
ასისტენტ პროფესორი, შჩეცინის უნივერსიტეტი

მარტა ჰოზერ-კოჩმილი სტატისტიკის დეპარტამენტში, ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტზე ასწავლის. მისი კვლევის ინტერესია ქალთა და მამაკაცთა ეკონომიკური ქცევის შესწავლა რაოდენობრივი მეთოდოლოგიით. ის ასევე დაინტერესებულია დროის გამოყენებასთან დაკავშირებული კვლევებით, საშინაო შრომის შეფასების მეთოდებით, მეწარმეობისა და მდგრადი განვითარების საკითხებით გენდერული პერსპექტივიდან. ის 3 მონოგრაფის ავტორია პოლონეთის რეგიონულ ეკონომიკაში გენდერული მეინსტრიმინგის შესახებ.