იკითხე პოლიტიკა

"იკითხე პოლიტიკა" ორი ქალის ინიციატივაა, რომელიც მიზნად ისახავს საზოგადოებაში პოლიტიკური კითხვის კულტურის ამაღლებას და ხელშეწყობას, ან უბრალოდ იმის თქმას, რომ პოლიტიკური კითხვა არ არის მხოლოდ პოლიტიკური დოკუმენტების გაცნობა, არამედ ტექსტის პოლიტიკური ანალიზი და კრიტიკაა.

პროექტის პირველი ეტაპი მოიცავს:

  • წინასაარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური პარტიების პროგრამების კვლევას;
  • არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური სუბიექტების წარმომადგენლებთან შეხვედრას;
  • კვლევისა და შეხვედრების შედეგების ბლოგზე გამოქვეყნებას.

ინიციატივა სპეციალურად ამ პროექტისთვის შეიქმნა, მაგრამ არსებობას მომავალშიც გააგრძელებს, როგორც სხვადასხვა ტენდენციების, დღის წესრიგისა თუ პოლიტიკის დოკუმენტის ფემინისტური კომენტატორი.

ბლოგის წაკითხვა