Sofya Shesternenko
hbs scholarship holder 2004, Yerevan