მწვანე ქალაქი

პუბლიკაცია

ქალაქი ჩვენია! ურბანული პროტესტი და პოლიტიკა თბილისში

ჩვენი ახალი პუბლიკაციით გვინდა, სისტემურად და კრიტიკულად გავაანალიზოთ ბოლო წლების (2007-2015) თბილისში აღმოცენებული ურბანული მოძრაობები; განვსაზღვროთ თბილისის სა(მო)ქალაქო მოძრაობებში ჩართულ ძირითად ჯგუფთა თავისებურებები და სტრატეგიები.

პროექტები და ღონისძიებები

დისკუსიები

ყველა დისკუსია თემაზე "ქალაქი და ქალაქგანვითარება"

სტატიები